تاریخچه موسسه

تاریخچه موسسه

    انگيزه و اهداف تشکيل مؤسسه نسيم عطرآگين مثل روزهای پيش دفتر زندگی را به آرامی ورق می زد و پروانه ها پيام مهر و دوستی ر ا از گلی به گل ديگر می بردند تا اينکه يک روز شوک ناشی از ابتلای ﻋﺎﻃﻔﻪ ، شاداب ترين و دوست داشتنی ترين عضو خانواده به…